QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Bonboncar sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên qua email: [email protected] hoặc hotline 0867051437
Bước 2: Bonboncar yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc.
Bước 3: Việc giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, email, xác nhận bằng văn bản. Nếu vẫn chưa thỏa thuận được, hoặc tranh chấp vượt quá khả năng hoặc thẩm quyền của Bonboncar thì Ban quản lý sẽ đề nghị các Thành viên đưa vụ việc này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Bonboncar tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người mua). Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Người bán: Bonboncar sẽ có biện pháp cảnh cáo, đề nghị Thành viên thực hiện đúng cam kết, nếu có thiệt hại về vật chất thì yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà khách hàng bị thiệt hại. Nếu các thành viên vi phạm mà không thực hiện biện pháp khắc phục, Bonboncar có thể xem xét và khóa tài khoản truy cập.
Liên lạc: Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi qua địa chỉ